Главная » 2009 » Октябрь » 30 » Русско-татарский словарь. Том 1. : ИЯЛИ
08:30
Русско-татарский словарь. Том 1. : ИЯЛИ

Русско-татарский словарь. Том 1.
Author:
Publisher: ТКИ
Publication date: 1955
Number of pages: 400
Format / Quality: djvu/ good
Size: 47 МВ
Бу сÿзлекне тöзегäндä тöп чыганак итеп проф. Д. Н. Ушаков редакциясендä 1938 нче елда басылган дÿрт томлык „Толковый словарь русского языка” алынды. Шуныŋ белäн бергä, С. И. Ожегов тарафыннан тöзелгäн „Словарь русского языка”, И. В. Лехин һäм проф. Ф. Н. Петров редакциясендä басылып чыккан „Словарь иностранных слов” сÿзлеклäреннäн, „Словарь современного русского литературного языка” дигäн сÿзлекнеŋ фäннäр Академиясе член-корреспонденты В. И. Чернышов, академик С. П. Обнорский, академик В. В. Виноградов һ. б. редакциясендä басылып чыккан томнарыннан, шулай ук элек басылган русча-татарча сÿзлеклäрдäн, соŋгы елларда басылган русча-башкортча, русча-ÿзбäкчä, русча-казахча һ. б. ш. сÿзлеклäрдäн, тöрле фäннäр буенча чыгарылган русчататарча терминологик сÿзлеклäрдäн дä файдаланылды.
Бу сÿзлектä русча сÿзлäрнеŋ татарча тäрjемäсе белäн бергä, аŋлашылуы кыенрак булган кайбер сÿзлäргä, терминнарга аŋлатмалар да бирелде. Теге я бу сÿзгä аŋлатма бирÿнеŋ кирäклеге ул сÿзлäрнеŋ киŋ кÿпчелек тарафыннан ÿзлäштерелÿ дäрäjäсе белäн билгелäнде...
Сÿзлеккä фразеологик äйлäнмäлäр һäм идиомалар кертелеп, аларныŋ татар телендäге эквивалентлары китерелде.
Сÿзлектä грамматик кыскартмалар, шулай ук сÿзнеŋ кайсы öлкäдä кулланылуын кÿрсäтä торган кыскартмалар бирелде.

DOWNLOAD
rapidshare
No Password
Категория: Татарский|Tatar | Просмотров: 2062 | Добавил: tatarinx | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]